Ringy privaatsuspoliitika

Ringy privaatsuspoliitika koos kasutustingimustega reguleerib Ringy veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamist ning kogu seal pakutavat teavet ja teenuseid. Kasutajakonto registreerimisel või muul viisil Ringy veebilehte ja/või mobiilirakendust kasutades peate kinnitama, et olete käesolevat privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud. Kui te selle privaatsustingimustega ei nõustu, ärge kasutage Ringy veebilehte ja/või mobiilirakendust. 

Ringy on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist; isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Ringy kodulehel või mobiilirakenduses viidatakse, kuid mida ei halda Ringy (välislingid).

Isikuandmete töötlemisel järgib Ringy isikuandmete kaitse üldmäärust (EL2016/679) ja muid kehtivaid õigusakte.

Isikuandmete töötlemise alused

Ringy töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sh kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest. Ringy töötleb isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamisel.  

Isikuandmed, mida töödeldakse

Isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees-ja perekonnanime, sünniaega/isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiilinumbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutamise viisi, pangakonto numbrit, võrgu identifikaatoreid (IP-aadress), andmeid ostetud ja/või müüdud kaupade kohta, sisu mida jagate. 

IP-aadress ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Ringy veebilehe ja/või mobiilirakenduse teenuse osutamiseks ning statistika koostamiseks. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ringy kasutab oma veebilehe ja/või mobiilirakenduses küpsiseid (inglise keeles „cookies”), mille funktsioon on statistika kogumine veebilehe ja/või mobiilirakenduse liikluse kohta, veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. 

Ringy töötleb isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus jne). 

Profileerimine turunduslikul eesmärgil tähendab sellist andmetöötlust, mille korral Ringy töötleb teie andmeid andmetöötlustehnoloogiate abil, kasutades selleks erinevaid statistilise või matemaatilise analüüsi või ennustuse meetodeid. Seda selleks, et luua/avastada erinevaid seoseid, tõenäosusi, korrelatsioone, mustreid, mudeleid, turundusprofiile vms. Eeltoodu võimaldab meil prognoosida või tuletada klientide ootusi, eelistusi ja vajadusi seoses meie poolt pakutavate kaupade ja teenuste tarbimisega. Kasutajal on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teiega seotud turunduslikul eesmärgil andmete töötlemise kohta, sh turundusliku profiilianalüüsi suhtes, esitades taotluse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kasutajal on igal ajal õigus nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Ringy võib avaldada kasutaja isikuandmeid Ringyle teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Ringy on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel. Näiteks Ringy edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kasutaja isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohaletoimetamiseks; Ringy võib kasutaja isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale veebilehe ja/või mobiilirakenduseks ning andmemajutuseks.

Ringy võib kasutada kasutaja isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kasutaja isikuandmeid vajalikus ulatuses.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist, kustutamist. Õigus andmete ülekandmisele.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Kui isikuandmed ei ole avalikustatud veebilehel, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus (isiku poolt digiallkirjastatuna, st isik peab olema tuvastatav). Võimalusel väljastatakse andmed taotleja soovitud viisil viie tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peab Ringy veenduma taotleja isikusamasuses. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui selle rahuldamine võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses, ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. 

Isikuandmete säilitamine

Kasutaja isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, kui mitte vähem kui seda nõuab Ringy tegevusi reguleeriv seadusandlus. Nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitatakse kuni selle nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani. 

Andmekaitsespetsialisti info

Ringy andmekaitsespetsialisti andmed:

e-post dataprotection@ringy.app 

Kui on tuvastatud isikuandmetega seotud rikkumise, mis tõenäoliselt kujutab endast ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, peab sellest andmekaitsespetsialist teavitama Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee).

Vastavalt üldmääruse artiklile 33(1) peab teavitamine toimuma põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast rikkumise teada saamist. Seda siis ka juhul, kui kõik rikkumise põhjused ei ole veel teada või pole lõplikult selge näiteks rikkumist puudutavate isikute arv. 

Kõik isikuandmetega seotud rikkumised dokumenteeritakse.